Det oförmodade mötet


Evenemangsdetaljer


mellan J L Moreno, Simone de Beauvoir, Jonna Bornemark,  Bertolt Brecht, André Breton och många fler
Skriv- och psykodramaseminarium
Jakobsbergs gård, Bredäng den 16 – 17 november 2019

Psykodrama                                                                                                                         

Ett möte mellan psykodrama, bild, rörelse, musik, poesi eller annan litteratur är inte oförmodat eller oväntat. Psykodrama innehåller allt detta. Psykodrama räknas som en av fyra konst-terapeutiska metoder. De andra är bild-, dans- och musikterapi.

 

Psykodramametoden är skapad av Jacob Levy Moreno, läkare och filosof, född i Bukarest 1889, död i Beacon, USA, 1974. I psykodrama utforskar vi oss själva och våra relationer både genom ord och handling. Psykodrama är baserat på sociometri, en teori om människors rela-tioner och nätverk, och på en livsåskådning som betonar människan som en fri och skapan-de varelse. J L Moreno hade en djup tro på människors förmåga att växa och utvecklas. Han inspirerades av barnens lek med rollbyten och dramatiseringar av deras fantasier. Han såg psykodrama och sociometri som ett verktyg för att lösa mellanmänskliga konflikter.

Psykodramats filosofi bygger på kreativitet och spontanitet. Moreno definierade spontanitet som ”förmågan att hantera en ny situation på ett adekvat sätt och en gammal situation på ett nytt sätt”. Det var hans övertygelse att spontanitet gick att träna upp.

Ett möte mellan psykodrama och KBT eller mindfulnes skulle kanske vara oförmodat, trots att det finns många beröringspunkter. Ur det oförmodade kommer det oväntade och det överraskande.

 

De första surrealisterna                                                                                               

Comte de Lautréamont, pseudonym för Isidore Lucien Ducasse, född 1846, död 1870, var den franske författare som skrev den beryktade satsen om ”det oförmodade mötet mellan ett paraply och en symaskin på ett operationsbord”, som kom att bli den första surrealist-gruppens slagord. Hans poesi utgjorde en inspirationskälla för dem, bland andra André Breton och Salvador Dalí. Den danske kritikern Poul Borum har skrivit ett standardverk om poetisk modernism. Där kan man läsa: ”Baudelaire är solen, Mallarmé är månen och Rim-baud ett regn av stjärnfall. Omkring dem en rad meteorer, först och främst Lautréamont”.

Det surrealistiska psykodramat                                                                                          

Vi vill, både genom teori och upplevelser, ge deltagarna en inblick i det surrealistiska psyko-dramat. De två psykodramaregissörer som har bidragit mest till att utveckla denna form av psykodrama är Leif Dag Blomkvist och Marc Treadwell. Leif Dag Blomkvist ledde Svenska Morenoinstitutet från sent 70-tal och fram till sin död 2007. Marc Treadwell, som är från USA och är bosatt i Köln, var en omtyckt gästlärare som ofta lyfte fram teater och konst.

Surrealismen är inte främst en konstform utan en filosofisk riktning. På vilket sätt denna filo-sofi är viktig att förstå när man utövar psykodrama, kommer vi att gå in på under semina-riets gång.

Fiktiva möten på psykodramascenen                                                                                  

Vi har tänkt att låta en rad fiktiva möten äga rum. I det surrealistiska psykodramat för vi ofta in något som vi kallar ”non related objects” och det kommer vi att göra. Det blir arbete i helgrupp varvat med flera parallella workhops. J L Moreno står i centrum för flera av de olika mötena. Vi låter hans filosofi möta både samtida och nutida filosofiska riktningar och ser vad som händer.

Samtal och skrivövningar                                                                                                   

De psykodramatiska övningarna kommer att följas av såväl samtal som inslag av skrivöv-ningar. Vi hoppas, förutom att ge en glimt av det surrealistiska psykodramat, att även väcka nya tankar genom att låta Morenos filosofi möta andra filosofiska riktningar, men det finns ett syfte till. Det är att uppmuntra skrivande om psykodrama. Vi vill fånga de flyktiga upp-levelserna genom att skriva om dem.

Vi skapar en ”kulturkonserv”                                                                                                      

J L Moreno värdesatte processen mer än det färdiga resultatet, som han kallade för kultur-konserv. Han var medveten om att även kulturkonserver behövs, men det var skapandet som var viktigt för honom, inte böckerna, konstverken eller musikstyckena. Vår ambition är dock att, tillsammans med alla som vill vara med, skriva något om konferensen. Vi är många som tycker att det är viktigt att det skrivs om psykodrama.

Medverkande                                                                                                                        

Det är ännu (den 24 sept) inte helt klart vilka som medverkar. Vi kompletterar foldern undan för undan. Följande personer har sagt definitivt ja redan:

Maria Flink, dramapedagog, har arbetat med improvisationsteater under många år.

Sabine Gruber, psykodramatiker med lång erfarenhet av psykodrama. Arbetar profes-sionellt som forskare och lärare i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Paula Hämäläinen-Karlström, pedagog, psykodramaledare, skribent, redaktör och verk-samhetschef. Har studerat jungiansk psykologi och terapi. Leder skrivarkurser.

Göran Högberg, barn och ungdomspsykiater, medicine doktor, diplomerad psykodramatiker. Privatpraktiserande, handledare samt lärare vid den nordiska psykodramautbildningen, www.psykodrama.se

Kristin Ludvigsson, psykodramaledare, socionom och yogalärare. Arbetar som  skolkurator i Västervik.

Cecilia Lundholm-Pålsson, arbetar som lärare i svenska och har gått grundutbildning i psyko-drama. Skriver krönikor varannan vecka i en lokal dagstidning och planerar att utveckla skrivandet under ett års tjänstledighet. 

Jörgen Nissen, till vardags forskare i pedagogiskt arbete och ansvarig för lärarutbild-ningen vid Linköpings universitet, har mångårig erfarenhet av psykodrama med start under 80-talet.

Ragnhild Poppius, socionom, leg psykoterapeut med familjeterapiinriktning och psyko-dramaregissör, TEP.

Gunilla Rahm Andergren, beteendevetare och psykodramatiker. Startat, drivit och ut-vecklat flera verksamheter med tydliga psykodramatiska inslag för utsatta mammor, ungdomar och arbetslösa personer. På senare tid haft grupper tillsammans med en konstnär på temat bild och psykodrama.

Augustin Schauermann, dramatiker (playwriter) som vill bryta ny mark. Han är regissör och producent av företagsspel och barnteater. Han har utbildning som dramapedagog och utbildning i psykodrama, psykoterapi och coachning. http://schauermann.se

Leif Strindberg, leg läkare, spec. i barn- och ungdomspsykiatri, psykodramaregissör. Har lett utbildningar i sociometri och psykodrama. Har arbetat med BOF, barnorienterad familjeterapi, och med bordspsykodrama. Tycker om att arbeta med sagor, drömmar och med surrealistiska tekniker.  

Nina Ström är bibliotekarie, bokcirklare och författare till bland annat Läsa, läka, leva – om lä främjande och biblioterapi (Btj, 2016). Hon har även undervisat på högskoleut-bildningen i det biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Lars Tauvon, psykiater och leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Har sedan 80-talet utbildat sig i psykodrama, gestaltterapi och kroppsinriktad terapi och har också stor faiblesse för alla former av kulturell och kreativ verksamhet. Han har varit lärare inom SIPS, ägnat mycket tid åt skrivande och åt Svensk Psykodramaförening med mål-sättning att förena alla oss verksamma för att bevara och utveckla psykodramats roll i Sverige.

Sofia Thoresdotter, musikterapeut, psykodramaledare, författare och trubadur med lång erfarenhet av arbete inom bland annat skola, omsorg och habilitering. Arbetar numera med musikterapi, skrivande och psykodrama med egen praktik. Har givit ut två böcker och med-verkat i tre antologier.

(Jonna Bornemark, nämnd på förstasidan, har inte möjlighet att vara med men har sagt ja till att vi använder hennes namn och de filosofiska tankar hon står för.) Om du vill veta mer om de medverkande, maila mig och fråga!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.