Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet

Gemensam skandinavisk utbildning

I augusti kommer vi att starta en skandinavisk grundutbildning i psykodrama. Den kommer att vara ett samarbete mellan Morenohuset i Norge, Danskt morenoinstitut och Svenska morenoinstituet

Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.se
om du är intresserad.

Urban Norlander, psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBE), Diplomerad coach (ICF) och utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog. Har arbetat med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan och på universitet. Samt med arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag.
Laina Stolt, psykodramaregissör (=CP dvs. Certified practioner by the Nordic Board of Examiners) Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor

Andra lärare kan bli aktuella för specialseminarier.

Psykodrama och dess filosofi

Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform som är spridd över hela världen. Det har även mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt är psykodrama unikt. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) som var grundaren av psykodrama, betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden. Han ansåg att vi i alltför hög grad betonade resultatet – produkten av den kreativa processen. I psykodrama ville han därför betona processen. Genom att betona processen och stimulera skapandet i stunden ville han öka människors förmåga att hantera nya situationer och hitta lösningar på problem som vi har svårt att hantera.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, framtidsdrömmardrömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet, engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för sig själv och andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande och stärkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Gruppens sammansättning

I psykodrama vill vi ha blandade grupper, såväl i fråga om ålder, kön, utbildning och livserfarenheter, så att gruppen i så stor utsträckning som är möjligt, kan spegla ”världen”. För att gå en grundutbildning krävs ingen akademisk utbildning och den är inte inriktad på ett specifikt yrke. De flesta deltar för att utvecklas som människor och för att utveckla sin yrkesroll. Av erfarenhet vet vi att det bli en dynamisk och lärande grupp när deltagarna kommer från olika yrkesområden såsom sjukvård och socialtjänst eller som på annat sätt arbetar direkt med människor t.ex. coacher, psykoterapeuter, KBT-terapeuter, bildterapeuter eller som arbetar med människors villkor och eviga frågor såsom kulturarbetare, skådespelare, skribenter och konstnärer. Alla som vill förstå sig själv och sitt samspel med andra är välkomna!

Gruppen träffas så pass sällan att den inte kan fungera som tillräckligt stöd om du har akuta problem.

Utbildningens målsättning

Deltagarna erhåller själverfarenhet i grupp och kunskaper om grupprocesser baserade på egna upplevelser och den litteratur som ingår. Själverfarenheten är en förutsättning för att man ska kunna lära sig att regissera psykodrama. Under utbildningen får deltagarna i första hand uppleva och lära sig metoden genom att delta i egna och andras dramer. Dessutom får de träna sig i att under direkthandledning regissera psykodrama och leda gruppövningar. Avsikten med grundutbildningen är att lära deltagarna den grundläggande filosofin och de grundläggande teknikerna i psykodrama och att lära dem att använda sig själva som instrument i den terapeutiska processen. I del II lägger vi tyngdpunkten på att lära deltagarna att förstå samspel i grupp (sociometri) och att ge en inblick i hur de kan använda sig av olika former av kreativa metoder i sin yrkesroll. Efter genomgången grundutbildning har man lärt sig att fungera som ”professionellt hjälpjag” och man har också lärt sig metoden så att man, under handledning, kan använda lämpliga delar av den i sitt arbete.
Vår grundutbildning följer internationellt uppställda krav, såsom antalet timmar och kontinuitet i gruppen och möjliggör fortsatt utbildning i psykodrama.

Omfattning och struktur

Det kommer inom kort att komma mer information om den skandinaviska grundutbildnignen

Praktisk information

Vi samarbetar med studiefrämjandet

Plats: Gjuteriet, verkstadsgatan 1,  Karlstad
Tider: Fredag 18:30 – 21.00 (Fika serveras från kl 18:00). Lördag 09.00 – 20.00. Söndag 9.00 – 16.00
Kostnad per helgseminarium (18 st ingår i en hel grundutbildning):
2200:- (exkl moms) när arbetsgivare eller firma betalar.
2200:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1450:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Kostnaden per femdagarsseminarium (2 st ingår i en hel grundutbildning):
4000:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
4000:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
2500:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.
Kost och logi tillkommer

Totalkostnad för en hel grundutbildning på 500 timmar blir (exkl kost och logi för femdagarsseminarierna)

47.600 SEK (exkl moms) när arbetsgivare eller firma betalar.
47.600 SEK (inkl. moms) för den som betalar själv.
31.100 SEK (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

För varje del på 250 timmar blir kostnaden hälften av totalkostnaden.

Betalning

Betalningen kan delas upp per seminarium eller betalas per del (250 timmar). Den som betalar varje del i förskott erhåller 5% rabatt

 Anmälan

Skriv ett mail till adressen nedan och beskriv lite kort om dig själv och dina erfarenheter och varför du du vill gå en grundutbildning så kontaktar vi dig)

Svenska Morenoinstitutet,
Urban Norlander
Gösvägen 68
66340 Hammarö
0707-548803
info@svenskamorenoinstitutet.se

Eller fyll i det här formuläret

Vill du få uppdaterad
information ?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev
får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar