Gruppledarutbildning psykodrama och sociometri

Utbildning i gruppledarskap, personlig utveckling och själverfarenhet

Ledarutbildning för dig som arbetar med grupper och vill utveckla ditt arbete.

Att samverka i grupp

Att samverka i grupp handlar om relationer och kommunikation och det är komplext att samverka i grupp och att utvecklas som ledare och medarbetare. Till viss del handlar det om generell kunskap och metoder men framför allt om att utvecklas som person. Om att förstå sig själv och sina reaktioner och bli medveten om sina gränser, begränsningar och styrkor.

Vilka vi vänder oss till

Vi vänder oss till dig som på något sätt arbetar med grupper eller ingår i grupper och som vill utveckla ditt arbete. För antagning till utbildningen krävs utbildning på kandidatnivå. Eller yrkesarbete i kombination med annan utbildning. Sökande bedöms genom intervju och deltagande i en obligatorisk förkurs.

Vad du kan förvänta dig

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i gruppledarskap och gruppdynamik utifrån psykodramatisk teori och praktik. Du som deltar kommer att få en djup förståelse för gruppledarskap, gruppdynamik och grupputveckling. Du kommer också att lära dig metoder och färdigheter för att hantera grupputveckling och konflikter.

Den teoretiska kunskapen och dina praktiska färdigheter får du genom teoretiska studier, praktiska övningar och användning av dina egna erfarenhet.

Genom att gestalta olika upplevda eller tänkte situationer tränar vi oss i att hantera relationer och situationer och att förstå hur vi påverkas av gruppen och hur vi själva påverkar gruppen. Psykodramascenen är vårt laboratorium där vi kan undersöka och experimentera. Genom rollbytet, som är ett grundläggande instrument, kan vi se på oss själva med andras ögon och se situationer ur nya perspektiv . Vi kan också prova handlingar utan att det får ödesdigra konsekvenser. Vi kan ”prov-tänka”.

Lekfullhet och humor är en viktig del av vårt arbetssätt

Utbildningen har startat men vi har öppnat upp vid två tillfällen för att ta in nya deltagare och även för att, i viss mån, ge utrymme för personer som vill komma på enstaka helger.

Helgenseminariet 1-2 juni innnehåller en introduktion till psykodrama och sociometri och det är en bra förberedelse för att vara med på sommarveckan i augusti. Vi kommer vi att vara på Gjuteriet i Karlstad

Sommarveckan 7-11 augusti  kommer vi att vara på Ransbergs herrgård i Ransäter (https://ransberg.com/sv/)
Vi kommer att dela in oss i matlag och vi kommer att jobba på temat grupputveckling sociometri och personlig utveckling. Det kommer att finnas gott om tid för promenader svampplockning och bad

Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.se för mer information och anmälan.

Lärandemål
 • Studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om J.L. Morenos liv och arbete.
 • Studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om centrala begrepp inom moreniansk filosofi och metodik med fokus på sociometri och skaffa sig insikt i praktiskt arbete med sociometri.
 • Studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om grupprocesser och gruppdynamik.
 • Under hela programmet kommer studenten att öva på de färdigheter som krävs för gruppledning. Studenten ska tillägna sig kunskaper om grundläggande etiska riktlinjer för gruppledare och kunna reflektera över etiska dilemman i att leda en grupp.
 • Studenten kommer att tränas i att diskutera sin egen utveckling och process som gruppledare.
 • Studenten ska arbeta aktivt med sina egna reaktionsmönster och känslomässiga reaktioner som ett led i utvecklingen av spontanitet, kreativitet och empati.
 • Studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om grupprocesser och genom hela programmet öva på färdigheter att stärka säkerhet och grupprelationer (sociometri) i en grupp och även hantera olika frågeställningar och situationer som uppstår.
 • Studenten tar ansvar för sin egen lärprocess och medansvar för gruppens terapeutiska lärandeprocess.
Datum och läroplan
 • Totalt består utbildningen av 5 fysiska seminarier och tre onlineträffar sammanlagt 220 lektionstimmar á 45 min(se nedan)
 • Seminariernas innehåll/teman kan komma att ändras under kursens gång på grund av gruppprocessen.
 • Nätträffarna kommer huvudsakligen att bestå av teori och reflektionstid.
 • Seminarierna börjar kl 12.00 på fredag ​​och avslutas kl 16.00 på söndag.
 • Samtliga seminarier kommer att genomföras i Sverige

Datum

Tema/innehåll

Plats/Lokal

1.

9-11 februari

(3 dagar)

Etablering av gruppen och grupptrygghet

 • Allmän introduktion till Morenos filosofi och metod
 • Encounter
 • Begreppet Tele

Karlstad

Bestäms senare

 Reflektion, processanalys och teori

Online

2.

12-14 april

(3 dagar)

Fokus på rollteori

 • Roller i en grupp
 • Grupprekonstruktion
 • Erfarenheter från tidigare grupper

Karlstad

Bestäms senare

  Reflektion, processanalys och teori

Online

3.

31 maj – 2 juni

(3 dagar)

Fokus på Teknikers i psykodrama och sociometri

 • Dubbeln
 • Spegeln
 • Ledarens roll

Karlstad

4.

7-11 augusti

(6 dagar)

Sociometri

 • Fokus: strukturen i en grupp
 • Grupputveckling och gruppdynamik
 • Wheelan/Tuckman
 • Tekniker: Spektrogram. Val av huvudperson, vinjetter

Kursgård

Bestäms senare

  Reflektion, processanalys och teori

Online

5.

25-27 oktober

(3 dagar)

 • Konflikthantering
 • Thomas Kilman
 • Non violent communication
 • Encounter
 • Avslutning

Karlstad

Arrangeras i samarbete med NBV Väst

 

Fortsättning till ”Psychodrama assistant director”

Gruppledarutbildning psykodrama och sociometri är den första delen av grundutbildning i psykodrama. Den andra delen är en fördjupning som fokuserar på psykodramatiskt tänkande och metodik samt kunskap om strukturen och dynamiken i ett psykodrama samt träning i att själv leda psykodrama.

Vill du få uppdaterad
information ?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev
får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar