Utbildning till psykodramaledare

Psykodramaledarutbildning

Utbildningen är en deltidsstudie på 700 timmar a 45 minuter och tar ungefär två år. Utöver den lärarledda undervisningen skall eleven bedriva litteraturstudier, dokumentera egen process samt skriva en slutuppsats. Den omfattar 35 – 40 sidor. Den kan behandla olika tema och olika terapeutiska eller teatervetenskapliga inriktningar men skall dock alltid relatera till Morenos grundidéer.

Innehåll och mål

Utbildningen är uppdelad enligt följande

Själverfarenhet 125 timmar
Sociometri och rollteori 60 timmar
Teori och metod 300 timmar
Regikonst och regiträning 140 timmar
Uppsatsseminarier 75 timmar

Psykodramaledarutbildningen innehåller filosofiska och tekniska element för att kunna leda ett psykodrama. De psykodramatiska teknikerna är nära förknippade med J.L. Morenos filosofi om handling och spontanitet. Det är anledningen till att psykodramats metodik och filosofi inte går att skiljas åt. Psykodrama utvecklades ur J.L. Morenos idé om Theatre of Spontaneity och var för Moreno en konstart. Han skapade därmed en teaterform där människor kan mötas och där de kan agera fritt på en scen. Spontanitet, det vill säga förmågan att sätta någonting nytt till världen eller att reagera adekvat i en ny situation kan jämställas med den mänskliga förmågan att handla. Det var J.L. Morenos avsikt att med hjälp av den nya dramaturgin kunna göra människor mera spontana och handlingsdugliga.

I psykodrama framträder alla deltagare, det finns ingen skillnad mellan skådespelare och publik. Gruppdynamiken utspelas på scenen. Gruppterapi var enligt J.L. Moreno inget botemedel mot psykiska sjukdomar utan kraften grundade sig i att integrera andra människors synvinkel. I psykodrama finns två klara roller, ledarens eller regissörens och protagonistens roll. Ur dynamiken mellan de båda uppstår psykodramat. Övriga gruppmedlemmar inbjuds som medspelare, så kallade hjälp-jag eller som åskådare eller deltagande gruppmedlemmar att delta i den psykodramatiska föreställningen för att kunna medverka i den i sig alltmer utvecklande dynamiken.

Att kunna hantera denna dynamik, att utveckla förmågan att bygga upp en dramatisk struktur, att kunna åstadkomma substans och djup i dramat utgör innehållet, vilket psykodramaledarutbildningen förmedlar. Filosofisk kännedom är en absolut nödvändig förutsättning och grundläggande för denna regikonst i psykodrama. I den morenianska filosofin finner man inte mycket psykiatrisk-klinisk terminologi. J.L. Moreno var mer dramaturg än psykolog. Utbildningen till psykodramaledare vill inte bara lära ut förutsättningen att kunna leda ett psykodrama utan ska även kunna väcka studenternas förståelse för den outtömliga mångfald och fasettrikedom psykodrama kan erbjuda. Psykodrama arbetar med det som framträder, det som syns och hörs och relatera inte till någonting som skulle kunna ligga bakom det synliga. Att vända sig mot det icke-synbara skulle öppna ett fritt spelrum för interpretation vilket skulle motverka det spontana mötet och det omedelbara dramatiska framträdandet på psykodramascenen.

Spontanitetens filosofi avgränsar sig från naturvetenskapens kausalitetstänkande. Själva handlingsbegreppet som idag oftast definierar handling som en målinriktad aktivitet motsäger handlingens ursprungliga betydelse. Ursprungligen omfattade och förenade handlingsbegreppet två element, nämligen att börja på någonting nytt och att fortsätta med någonting. Oförutsebarhet var en av handlingens markantaste karakteristika. I spontanitetsfilosofin motsvarar detta att kunna sätta någonting nytt och adekvat till världen. Betraktat ur den synvinkeln är spontanitet inget intrapsykiskt fenomen utan ett inter-fenomen, någonting som utspelar sig mellan två eller fler människor. Det behövs minst två människor för att kunna utföra en handling. Psykodrama grundar sig på denna spontanitetsfilosofi. Utbildningen till psykodramaledare och psykodramaregissör relaterar till psykodramat självt och det därmed sammanhängande filosofiska och metodiska konceptet.

Varje utbildningskandidat skall naturligtvis utöver detta ha kännedom om de rådande yrkesmässiga sammanhangen som hon vill använda psykodrama till. Jobbar hon till exempel på en psykiatrisk klinik skall hon också vara utbildad i psykiatriskt sjukdomslära, detsamma gäller lärare, socialarbetare, präst, advokat, polis, ekonom och så vidare. Inom ramen för psykodramautbildning förmedlar institutet kunskaper och tekniker inom psykodrama.

Planerad utbildning

För närvarande genomför vi ingen utbildning men planerar att starta en under loppet av 2023

Dela och skriv ut:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Vill du få uppdaterad
information ?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev
får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar