Grundutbildning i Karlstad

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet

Grundutbildningen del I startar 4-6 februari 2022

Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.se
om du är intresserad.

Förändringar pga av Coronaepidemin

Som alla andra påverkas även vi av Corona-epidemin och vi har varit tvungna att ändra planeringen. Nu ser det äntligen ut att kunna gå att planera igen och vi kommer att starta grundutbildningen i februari 2022. I höst ger vi tre olika kombinerade introduktions- och tematiska seminarier. Läs mer om det under evenemang

Kort om psykodrama

I många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar sker förändringar idag i ökande takt och i takt med dem även komplexiteten i organisationen. Kraven på så väl individer som grupper ökar. Och vi behöver utveckla vår förmåga att hantera den komplexa verkligheten.

Psykodrama är ett konstnärligt arbetssätt för handledning, terapi, personlig utveckling och utveckling av grupp. Men också för att utveckla sina färdigheter som skådespelare och teaterregissör samt i coaching. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. När man som deltagare deltar i egna och andras dramer utvecklar man nya sidor hos sig själv. Man ökar sin ”rollrepertoar” och sin förmåga att hantera gamla och nya situationer. Fokus ligger på att utveckla sina resurser. Psykodramatekniker är väl tillämpliga inom skola, vård, socialt arbete, organisationsutveckling, samt inte minst för arbete med konfliktlösning på individ- och gruppnivå.

Lärare

Urban Norlander, psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBE), Diplomerad coach (ICF) och utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog. Har arbetat med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan och på universitet. Samt med arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag.
Laina Stolt, psykodramaregissör (=CP dvs. Certified practioner by the Nordic Board of Examiners) Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor

Andra lärare kan bli aktuella för specialseminarier.

Psykodrama och dess filosofi

Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform som är spridd över hela världen. Det har även mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt är psykodrama unikt. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) som var grundaren av psykodrama, betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden. Han ansåg att vi i alltför hög grad betonade resultatet – produkten av den kreativa processen. I psykodrama ville han därför betona processen. Genom att betona processen och stimulera skapandet i stunden ville han öka människors förmåga att hantera nya situationer och hitta lösningar på problem som vi har svårt att hantera.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, framtidsdrömmardrömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet, engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för sig själv och andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande och stärkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Gruppens sammansättning

I psykodrama vill vi ha blandade grupper, såväl i fråga om ålder, kön, utbildning och livserfarenheter, så att gruppen i så stor utsträckning som är möjligt, kan spegla ”världen”. För att gå en grundutbildning krävs ingen akademisk utbildning och den är inte inriktad på ett specifikt yrke. De flesta deltar för att utvecklas som människor och för att utveckla sin yrkesroll. Av erfarenhet vet vi att det bli en dynamisk och lärande grupp när deltagarna kommer från olika yrkesområden såsom sjukvård och socialtjänst eller som på annat sätt arbetar direkt med människor t.ex. coacher, psykoterapeuter, KBT-terapeuter, bildterapeuter eller som arbetar med människors villkor och eviga frågor såsom kulturarbetare, skådespelare, skribenter och konstnärer. Alla som vill förstå sig själv och sitt samspel med andra är välkomna!

Gruppen träffas så pass sällan att den inte kan fungera som tillräckligt stöd om du har akuta problem.

Utbildningens målsättning

Deltagarna erhåller själverfarenhet i grupp och kunskaper om grupprocesser baserade på egna upplevelser och den litteratur som ingår. Själverfarenheten är en förutsättning för att man ska kunna lära sig att regissera psykodrama. Under utbildningen får deltagarna i första hand uppleva och lära sig metoden genom att delta i egna och andras dramer. Dessutom får de träna sig i att under direkthandledning regissera psykodrama och leda gruppövningar. Avsikten med grundutbildningen är att lära deltagarna den grundläggande filosofin och de grundläggande teknikerna i psykodrama och att lära dem att använda sig själva som instrument i den terapeutiska processen. I del II lägger vi tyngdpunkten på att lära deltagarna att förstå samspel i grupp (sociometri) och att ge en inblick i hur de kan använda sig av olika former av kreativa metoder i sin yrkesroll. Efter genomgången grundutbildning har man lärt sig att fungera som ”professionellt hjälpjag” och man har också lärt sig metoden så att man, under handledning, kan använda lämpliga delar av den i sitt arbete.
Vår grundutbildning följer internationellt uppställda krav, såsom antalet timmar och kontinuitet i gruppen och möjliggör fortsatt utbildning i psykodrama.

Omfattning och struktur

Grundutbildningen är uppdelad i två delar, del I och del II. De båda delarna kan genomföras i ett svep eller genomföras vid två helt olika tillfällen.

 • Del I har fokus på psykodramat och dess filosofi och metod.
 • Del II har fokus på grupp och grupputveckling (sociometri).

I sin helhet är utbildningen på 500 timmar à 45 minuter. Vilket sammantaget tar ca 2 år Utbildningen genomförs i intensivseminarieform som omfattar två till fem dagar.

Gruppen träffas en helg i månaden och varje del består av 8 helgseminarier + 1 längre sommarseminarium.

Seminarier 2022 (Del I)

Eftersom Coronan ökat och restriktionerna skärpts har vi beslutat att skjuta upp starten på utbildningen. Coronaläget och vaccinationsgraden är viktiga kriterier för att kunna starta igen. Så är du intresserad finns det möjlighet att anmäla intresse och så får du besked när vi beslutar oss för att starta.

 • 4-6 februari
  Introduktion Lära känna varandra, Psykodramats rötter i teatern.
 • 25-27 februari
  Filosofi Morenos historia
 • 18-20 mars
  Psykodrama, surplus reality och scenens magi (OBS! Detta seminarium ges i Stockholm och är ett specialseminarium med ett annat pris) Läs mer →
 • 22-24 april
  Den sociala atomen
 • 20-22 maj
  Sociometri-Sociometric cycle Rollteori
 • 24-28 augusti (sommarvecka)
  Sagor och drömmar och surplus reality
 • 23-25 september
  Regiseminarium
 • 21-23 oktober
  Framtidsprojektion
 • 18-20 november
  Avslutningsseminarium

Seminarier 2023 (Datum för del 2 kommer under våren 2022)

Praktisk information

Vi samarbetar med studiefrämjandet

Plats: Gjuteriet, verkstadsgatan 1,  Karlstad
Tider: Fredag 18:30 – 21.00 (Fika serveras från kl 18:00). Lördag 09.00 – 20.00. Söndag 9.00 – 16.00
Kostnad per helgseminarium (18 st ingår i en hel grundutbildning):
2200:- (exkl moms) när arbetsgivare eller firma betalar.
2200:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1450:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Kostnaden per femdagarsseminarium (2 st ingår i en hel grundutbildning):
4000:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
4000:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
2500:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.
Kost och logi tillkommer

Totalkostnad för en hel grundutbildning på 500 timmar blir (exkl kost och logi för femdagarsseminarierna)

47.600 SEK (exkl moms) när arbetsgivare eller firma betalar.
47.600 SEK (inkl. moms) för den som betalar själv.
31.100 SEK (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

För varje del på 250 timmar blir kostnaden hälften av totalkostnaden.

Betalning

Betalningen kan delas upp per seminarium eller betalas per del (250 timmar). Den som betalar varje del i förskott erhåller 5% rabatt

 Anmälan

Skriv ett mail till adressen nedan och beskriv lite kort om dig själv och dina erfarenheter och varför du du vill gå en grundutbildning så kontaktar vi dig)

Svenska Morenoinstitutet,
Urban Norlander
Gösvägen 68
66340 Hammarö
0707-548803
info@svenskamorenoinstitutet.se

Eller fyll i det här formuläret

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.